(0031)6 23 04 50 23 info@yonahtalent.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Psychosociale hulp bij Praktijk Selah

1 Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van psychosociale hulpverlening van
  psychosociaal therapeut, werkzaam bij Praktijk Selah, aan cliënt. Bij aanvang van de hulpverlening is
  cliënt door de psychosociaal therapeut op deze voorwaarden gewezen en gevraagd akkoord te gaan
  met deze voorwaarden.

2 Dossiervorming en geheimhouding

 • De persoonsgegevens van de cliënt worden opgenomen in een dossier. Op dit dossier is de
  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De cliënt heeft te allen tijde
  recht op inzicht in zijn of haar dossier. Zie voor meer informatie over dossiervorming en
  geheimhouding op mijn website.
 • De psychosociaal therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat de psychosociaal
  therapeut de overdrachtsinformatie als vertrouwelijk beschouwt en dus strikt geheim houdt voor
  derden.

3 Uitvoering therapie

 • De psychosociaal therapeut biedt een veilige werkplek, waar de cliënt geaccepteerd en
  gerespecteerd wordt. Niettemin blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces.
 • De psychosociaal therapeut streeft er naar al haar of zijn professionele kennis, kunde en
  vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van
  de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden (LVPW).
 • Wanneer de cliënt niet tevreden is over de aangeboden hulpverlening, dan zal in eerste instantie in
  onderling overleg naar een oplossing worden gezocht. Bij ernstige klachten kan de cliënt gebruik
  maken van het klachtenrecht van de LVPW. Via deze link kunt u meer informatie vinden over het
  klachtenrecht van de LVPW: Klachtenregeling – LVPW LVPW Landelijke Vereniging Psychosociaal
  Werkenden
 • Wanneer de psychosociaal therapeut om dringende redenen of overmacht een consult moet
  afzeggen wordt in overleg met de cliënt zo snel mogelijk een vervangende afspraak gepland.
 • Wanneer de psychosociaal therapeut het in het belang van de begeleiding van de cliënt
  noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (huisarts, gespecialiseerde therapeut),
  dan zal de psychosociaal therapeut hiervoor vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt.
 • De cliënt dient gemaakte afspraken na te komen. Wanneer de cliënt te laat komt bij een consult zal
  deze tijd als consulttijd gerekend en gefactureerd worden.
 • Bij het niet kunnen nakomen van een afspraak voor een consult kan de cliënt zich tot 24 uur
  voorafgaand aan het consult kosteloos afmelden. Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van het
  consult of bij ontbreken van afmelding, ongeacht of dit overmacht is of niet, wordt 50% van het
  consult uurtarief in rekening gebracht bij de cliënt als zijnde een geldelijke factuur.
  Veldhoekseweg 24, 7255NH Hengelo Gld | Praktijk Selah | tel. 06-23045023 | info@praktijkselah.nl | www.praktijkselah.nl

4 Tarieven

 • De psychosociaal therapeut hanteert een vast tarief per consult van 1 uur (60 minuten). Tarieven
  zijn gepubliceerd op de website van Praktijk Selah en zijn bij aanvang van de hulpverlening bekend bij
  de cliënt. Bij afwijkende tijdsduur van het consult wordt het uurtarief evenredig omgerekend.
 • Voor telefonisch consult geldt het geldende uurtarief, naar rato omgerekend.
 • Voor verslaglegging aan derden op verzoek van de cliënt geldt het uurtarief, naar rato omgerekend.

5 Betaling en incassokosten

 • Betalingen dienen bij voorkeur per directe overboeking plaats te vinden na het consult waarop de
  betaling betrekking heeft. De psychosociaal therapeut is verplicht de cliënt van een geldelijke factuur
  te voorzien, waarin alle informatie is opgenomen die voor cliënt van belang is.
 • Wanneer voor betaling achteraf gekozen wordt, dient de betaling te geschieden binnen één maand
  na factuurdatum. Indien cliënt in gebreke blijft bij tijdige betaling van een factuur, is cliënt van
  rechtswege in verzuim. Eén maand na factuurdatum ontvangt de cliënt een herinneringsfactuur. De
  cliënt heeft 10 werkdagen om aan deze betaling te voldoen. Indien de cliënt hierna nog steeds
  verzuimt te betalen wordt de factuur uit handen gegeven aan een administratiekantoor of
  incassobureau. Alle kosten ter verkrijging van betaling via dit bureau komen voor rekening van de
  cliënt.
 • De psychosociaal therapeut is bevoegd de hulpverlening te ontbinden indien de cliënt de
  betaalverplichtingen niet volledig of niet tijdig nakomt.

6 Klachten

 • Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondsheidszorg (SCAG).
 • Klachtenregeling: https://lvpw.nl/verwijzer/klachtenregeling/

7 Download